امیر المؤمنین(ع) می فرماید: زمانى بر مردم مى آید كه از قرآن باقى نماند مگر خط و نشان آن (خوب مى نویسد و چاپ مى كنند اما از علم و عمل خبرى نیست ) و از اسلام نماند مگر اسمى (فقط نامشان مسلمان است وگرنه از نظر عقائد و اخلاق و اعمال بوئى از اسلام نبرده اند).

زنان آخرالزمان فتنه انگیزند
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
یظهر فى آخرالزمان و اقتراب الساعة و هو شرّ الازمنة نسوة كاشفات عاریات متبرّجات خارجات من الدین ، داخلات فى الفتن ، مائلات الى الشهوات ، مسرعات الى اللذات ، مستحلات للمحرمات فى جهنم خالدات .
در آخرالزمان و نزدیك شدن زمان موعود (قیامت یا حضرت مهدى علیه السّلام ) كه بدترین زمانهاست (چون جهان از ظلم و ستم پر شود) زنانى ظاهر مى شوند بى حجاب و عریان بیرون آمده خودنمائى مى كنند، از دین خارج مى شوند (به احكام دین توجهى ندارند) در فتنه ها (آشوبها یا محافل عیش و شهوت ) داخل مى شوند و شهوترانى روى مى آورند و به لذات جوئیها شتابانند، حرامهاى الهى را حلال مى كنند و در جهنم همیشه خواهند ماند.

قرآن و اسلام در آخرالزمان
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
امیرالمؤمنین علیه السّلام در مورد مساجد و مسلمانان آخرالزمان مى فرماید:
یاءتى على الناس زمان لا یبقى من القرآن الارسمه و من الاسلام الا اسمه ، مساجدهم یومئذ عامرة من البناء خالیة من الهدى .
زمانى بر مردم مى آید كه از قرآن باقى نماند مگر خط و نشان آن (خوب مى نویسد و چاپ مى كنند اما از علم و عمل خبرى نیست ) و از اسلام نماند مگر اسمى (فقط نامشان مسلمان است وگرنه از نظر عقائد و اخلاق و اعمال بوئى از اسلام نبرده اند).
مسجدهاى آنها از نظر ساختمان آباد است (مساجد را مجلل و زیبا مى سازند) اما از هدایت (و بیان احكام دین ) تهى و) خراب است .
ساكنین و سازنده هاى آن بدترین اهل زمین هستند، آنها سرمنشاء فتنه و پناهگاه گناه هستند.
آنكه از فتنه كناره گیرى كند به فتنه برمى گردانند و هر كه عقب افتاده به طرف آن مى كشانند، خداوند سبحان مى فرماید: به خودم سوگند كه چنان فتنه اى بر آنها بفرستم كه شخص بردبار در آن حیران ماند و قطعا انجام مى دهد. سپس فرمود: و ما از خداوند درخواست مى كنیم ما را از لغزش ‍ غفلت برهاند.

قسمتى از اخبار حضرت راجع به احوالات مردم آخر زمان
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
امیرالمؤمنین علیه السّلام در مابین سرزمینى به نام ذى قار (جایى است بین كوفه و واسط) این خطبه را ایراد نموده است :
پس از حمد و ثناى پروردگار و تمجید و ستایش بسیار از حضرت رسول اكرم صلى الله علیه و آله و علت ارسال آن حضرت مى فرماید: پس خداى عزوجل محمد صلى الله علیه و آله را بدین منظور برانگیخت . اما بدانید كه بزودى پس از من زمانى بر شما بیاید كه در آن زمان چیزى مخفى تر از حق و آشكارتر از باطل و زیادتر از دروغ بر خداى تعالى و رسول صلى الله علیه و آله نیست .
در نزد مردم آن زمان بى ارزشترین متاع كتاب خدا است اگر آنطور كه باید و شاید خوانده شود (و به همانگونه كه منظور خداست تفسیر گردد) و هیچ متاعى هم باز پر مشترى تر و گرانقیمت تر از همان كتاب خدا نیست در صورتى كه آیاتش از جاهاى خود تحریف و تغییر یابد (خلاصه اگر صحیح تفسیر شود كم قیمت و اگر به نفع ظالمان باشد با قیمت خواهد شد) در میان بندگان و شهرها در آن زمان چیزى از كار خیر بیشتر مورد تنفر و انكار نیست ، و چیزى هم از منكر و كار زشت بیشتر مرغوب نیست ، در آن زمان هیچ كار هرزه اى برتر و هیچ كفرى جانفرساتر از راه یابى در وقت گمراهى نیست ، چون كه خود قرآن دانان ، قرآن را پشت سر اندازند، و حافظانش آن را به دست فراموشى سپارند تا آنكه خواهشهاى نفسانى آنها را به دنبال خود كشاند، و این شیوه را (پشت در پشت ) از پدران خود به ارث برند و به دروغ و تكذیب دست به تحریف و تفسیر قرآن زنند (هر كس به عقل ناقص خود آن را تفسیر كند) و آن را به بهاى ناچیزى بفروشند و بدان بى رغبت باشند.

قرآن و اهل آن در آخر زمان
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
در این زمان است كه قرآن و اهل آن مطرود و رانده از اجتماع گردند (مردم به آنها توجه نكنند) و دو رفیقان یك راهند كه كسى پناهشان ندهد (قرآن و عالمین عاملین آن در نظر مردم بى ارزشند) وه كه چه دوستان وفادار و پسندیده اى هستند، و خوشا به حال آن دو آنچه با خاطرش كار مى كنند. در آن زمان قرآن و اهل آن (به ظاهر) در میان مردمند و (در باطن ) در آنان نیستند و با آنها هم (موافق ) نمى باشند و همراه آنان نیستند، این مردم (دنیا خواهان ) بر جدائى (از حق و حق پرستان ) گرد هم آیند و از جماعت (مسلمانان ) پراكنده گردند. سرپرستى كار این مردم و كار دینشان را، كسانى به دست گرفته اند كه به نیرنگ و زشت كارى و رشوه و آدم كشى در میان آنها رفتار كنند، گویا خود را پیشوایان و راهنمایان قرآنى مى پندارند در صورتى كه قرآن پیشوا و رهبر آنها نیست (بلكه هواى نفس و شیطان امام آنهاست ) از حق (و حقیقت ) در میان ایشان به جاى نماند (سخنگوها و نویسندگان بسیار اما عامل به آن كم است ) كسى است كه آوازه حكمتهاى قرآن به گوشش خورده و به پیروى آن درآید ولى هنوز درست ننشسته كه از دین بیرون رود و از دین و روش ‍ پادشاهى به آئین پادشاهى دیگر درآید (خلاصه دین او تابع آراء حكمرانان باشد) و از تحت سرپرستى پادشاهى به سرپرستى پادشاهى دیگر برآید، و از پیروى زمامدارى به پیروى زمامدار دیگرى درآید، و از تعهدات سلطانى به زیر بار تعهدات سلطان دیگرى برود، و به تدریج از آنجائى كه خود خبر ندارند خداى تعالى آنان را بوسیله آرزو و امید به نابودى كشاند. براستى كه دام خدا بسیار محكم و سخت است ، تا بدانجا كه در گناه و نافرمانى زاد و ولد كنند و به جور و ستم دیندارى نمایند.

زنها مسلط شوند و كودكان فرمانروائى كنند
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
حضرت امیر علیه السّلام فرمود: زمانى بر مردم خواهد آمد كه هیچكس ‍ گرامى و عزیز نیست مگر شخص حیله گر، و كسى مورد پسند و زیرك شمرده نمى شود مگر شخص تبهكار و فاسق ، افراد با انصاف ، ضعیف و خوار مى گردند، آنها صدقه را غرامت (و ضرر) پندارند (و از دادن آن امتناع مى كنند) رفت و آمد و رسیدگى به فامیل را منت (كشیدن یا گذاردن ) مى دانند، عبادت را براى گردنكشى بر مردم انجام مى دهند (عبادت مى كنند تا نزد مردم خود را زیبا و پسندیده معرفى كرده افتخار كنند) در آن هنگام هوى و هوس بر آنها غلبه كرده (كارهاى آنها مطابق عقل و دین نیست بلكه بخاطر ارضاء هوسهاى نامعقول و بیهوده است ) و راه حق بر آنها پوشیده مى گردد.(395) در برخى روایات آمده است : به حضرت گفته شد: این امور چه وقتى خواهد بود؟ فرمود: آنگاه كه زنها و كنیزان مسلط شوند و كودكان را فرماندهى دهند.(396)

برخى از حالات مردم آخرالزمان
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
حضرت امیر علیه السّلام در مورد آخرالزمان فرمود:
زمانى بر مردم بیاید بسیار گزنده (مردم در سختى قرار خواهند گرفت ) در آن زمان توانگران با (چنگ و) دندان دارائى خود را مى گزند (در راه خدا انفاق نمى كنند) در حالى كه به این كار امر نشده اند، خداوند سبحان مى فرماید: و لا تنسوا الفضل بینكم (397) در میان خودتان فضل و احسان را فراموش نكنید (یعنى به یكدیگر خیر برسانید).
در آن زمان اشرار و تبهكاران گردنكشى كنند و نیكان ذلیل و خوار شوند، با درماندگان خرید و فروش كنند (یعنى اجناس افرادى را كه از روى ناچارى كالاى خود را به قیمتى بسیار ارزان مى فروشند مى خرند) با اینكه پیامبر صلى الله علیه و آله از خرید و فروش با درماندگان نهى فرموده است (398) (زیرا باید به درماندگان كمك كرد و یا در معامله چنان از آنها جنس خرید كه با دیگران معامله مى شود).

صفات و حالات زشت مردم آخرالزمان
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
اصبغ بن نباته گوید: امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود:
زمانى بر مردم مى آید كه عمل زشت برترى (كامل ) پیدا كند و خودسازى نموده جلوه گرى نماید. پرده از روى محرمات برداشته شود، زنا آشكار مى گردد و مال یتیمان را حلال دانسته مى خورند، كم فروشى نمایند و شراب را به جاى آب انگور حلال دانند و رشوه را به عنوان هدیه حلال شمرند. خیانت در امانت را جایز مى دانند، مردها شبیه به زنها و زنها شبیه به مردها شوند.
(در لباس یا همجنس گرائى ، با اینكه پیامبر خدا صلى الله علیه و آله وسلم لعنت نمود مردانى كه شبیه زنها و زنانى كه شبیه مردها شوند).
به حدود و احكام نماز اعتنا نمى كنند، در آن زمان براى غیر خدا (سیاحت ، تجارت ، ریا، سیاست و غیره ) حج كنند.
در آن زمان گاهى ماه شب اول آنقدر بزرگ (دیده ) شود كه به نظر دو شب آید و گاهى در شب اول دیده نشود، پس چون ماه دیده نشود روز اول ماه رمضان را روزه نگیرند و روز عیدفطر را روزه بگیرند.
در آن زمان مراقب باشید، مراقب باشید، مبادا خداوند ناگهان انتقام گیرد، همانا در پس آن زمان مرگ سریع و عجیبى خواهد بود به گونه اى كه مرد، هنگام صبح سالم است و شب به خاك سپرده مى شود، شب زنده است و صبح مرده .
در آن زمان پیش از آنكه به بیمارى مرگ مبتلا شوند واجب است وصیت خود را بكنند و نماز را در اول وقت به جا آورند مبادا تا آخر وقت اجل مهلت ندهد.
هر كدام از شما كه آن زمان را درك كند شب نخوابد مگر با طهارت (وضو) و اگر بتواند در تمام احوال با طهارت باشد انجام دهد زیرا نمى داند ملك الموت چه وقت به سراغ او مى آید.
من شما را ترساندم اگر بترسید و فهماندم اگر بفهمید و پند دادم اگر پند بگیرید، در نهان و آشكار از خدا بترسید و (سعى كنید) مسلمان بمیرد چه هر كس غیر از اسلام ، دینى قبول كند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانكاران است .(419)
منبع: سایت غدیر /حكایات/ پیشگوییهای امیر المؤمنین، نویسنده: سید محمد نجفی یزدی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه یازدهم مرداد 1388    | توسط: شیعیان منتقم آل محمد    | طبقه بندی: احادیث امیرالمؤمنین علی(ع)،     | نظرات()