گر امامى بایدت معصوم و پاك ----- مى طلب شاهى چنین یعنى على
گر محمد هست ختم انبیا ----- گشته بر خاتم نگین یعنى على
ساقى كوثر امام انس و جان ----- مصطفى را جانشین یعنى على
فتح و نصرت داشت در روز غزا ----- بر یسار و بر یمین یعنى على
پیشوایى گر گزینى اى عزیز! ----- این چنین شاهى گزین یعنى على
مخزن الاسرار اسماى اله ----- نفس خیرالمرسلین یعنى على
بود با سر نبوت روز و شب ----- رازدار و هم قرین یعنى على
دین و دنیا رونقى دارد كه هست ----- كارساز آن و این یعنى على
این نصیحت بشنو از من یاددار ----- دایما میگو همین یعنى على
ناز دارد بر جمیع اولیا ----- آن ولى نازنین یعنى على
صورتش در طا و ها مى جو كه هست ----- معنى اش در یا و سین یعنى على
دست برده ازید بیضا به روز ----- معجزه در آستین یعنى على
معنى علم لدنى بى خلاف ----- عالم لوح مبین یعنى على
در ولایت اولین اولیا ----- در خلافت آخرین یعنى على
نعمت اللّه خوشه چین خرمنش ----- دلنواز خوشه چین یعنى على
«شاه نعمت اللّهى»

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه چهاردهم مرداد 1388    | توسط: شیعیان منتقم آل محمد    | طبقه بندی: اشعار در وصف مولا علی(ع)،     | نظرات()