محمد بن تیمیه از دیدگاه اهل سنت:

از تقی الدین احمد بن عبد الحلیم معروف به ابن تیمیه می توان به عنوان  مؤ سس فکری فرقه ضاله وهابیت نام برد . گرچه وهابیون خود را سلفی نامیده و ادعا می نمایند از صحابه و تابعین تبعیت می کنند لکن اینگونه نیست بلکه آنها فقط از ابن تیمیه و کسانی که با وی هم عقیده اند پیروی نموده  و ادامه دهنده راه نواصب وخوارج می باشند.

وهابیون برای اینکه اشتباهات ابن تیمیه را پرده پوشی کنند به وی شیخ السلام گفته و بر عظمت علمی و معنوی وی اصرار می ورزند ، لکن با مراجعه به تاریخ امر را مخالف این ادعا خواهیم یافت تا بدان جا که حتی تصریح به مرتد بودن وی هم شده است.

لذا در سلسله مقالاتی سعی خواهد شد گوشه ای از انحرافات وی را بیان کرده  تا با این شخص و افکار اصلی وهابیت بیشتر آشنا شوید.در این مقاله وی را از زبان علمای سنت معرفی خواهیم نمود .

1: ابن جُهبُل:

« ابن تیمیه ادعا کرده آنچه را خدا ورسولش و سابقون اولون از مهاجرین و انصار گفته می گوید ؛ در حالیکه او مطالبی را می گوید که هرگز هیچ یک از آنها خدا و رسول و...نگفته اند» .   الحقائق  الجلیة 31,32

2: یافعی :

«ابن تیمیه گفت:خداوند بر روی عرش به طور حقیقی استوار است ، و این که :او به حرف و صوت سخن می گوید . در دمشق و دیگر مناطق ندا داده شد که هر کس بر عقیده ابن تیمیه باشد مال و خونش حلال است. او مسائل عجیب وغریبی را ادعا کرد که بر او انکار شد و به سبب آن او را حبس نمودند؛ زیرا آنها مباین و مخالف با مذهب سنت به حساب می آمد ».    مرآة الجنان 4/277

3:ابو بکر حصینی :

« پس بدان، من نظر کردم در سخن این خبیث که در قلب او مرض گمراهی است ، کسی که به دنبال مشتبهات قرآن و سنت به جهت ایجاد فتنه است. کسی که گروهی از عوام که خداوند اراده هلاکشان کرده او را متابعت کرده اند، در او اموری را دیدم که قدرت بر نطق آن ندارم... زیرا در آنها تکذیب پروردگار عالمیان است...» .      دفع شبهة من شبّه و تمرّد 216

4:ابن حجر عسقلانی : 

« او همین که فکر کرد مجتهد است بر کوچک و بزرگ علمای قدیم و جدید ایراد گرفت... » .  الدر الکامنة 1/150

نوشته شده در تاریخ یکشنبه هشتم فروردین 1389    | توسط: شیعیان منتقم آل محمد    | طبقه بندی: معرفی ملعونین حرومزاده، سوء نسب دشمنان امیرالمؤمنین (ع)،     | نظرات()