امروز روز مرگ عمره. نیت کنید قربه الی الله از راه دور زیارتش کنیم به وسیله این ریارت نامه :

ازورُ  گوزی و بُولای ، شِقاوة‌ َ الخِصیان ، اِمامَ الفاسقین و

شَیخَ المُنافقین ، ذلك الكذّابُ الاََحمَق و المُرتدُ المُطلَق اَعنی

عُمرَ بن الخَطاب لَعنةُ اللهِ علیه .

السَّمادُ عَلیكَ یا وارثَ الشیطانَ عدوّّّ‍ الله ، السَّمادُ علیكَ یا وارثَ

فرعونَ مغبوبِ الله ، السَّمادُ علیك یا وارثَ النّمرود ملعون ِ الله ،

السَّمادُ علیك  یا اكلبَ الكِلاب ، السَّمادُ علیك یا اَنجسَ الاَنجاس ،

السَّمادُ علیك  یا اخبثَ الاَخبثین  ایُها المَلعونُ الاَحمَق و الكافرُ المُطلَق

اللَعینُ المنبوذُ المُنافِق  السَّمادُ علیك   یا بنَ الخطاب  و فَضلةَ الكِلاب ،

السَّمادُ علیك الی یومِ الحِساب .

اَشهَدُ انَكَ قد تَرَكتَ الصَلاة  و مَنَعتَ الزَكاة  و عبدت الشیطان

حتی اتاك الموت . فرَحِمَ اللهُ  اُمَة قتلتك  و رحم الله اُمَة سمعَت

بذلك فرَضیت به .

یا بولای و یا غائطی و جَمیعَ كثافاتی اَشهد انك مغبون ، مفعول به

و اشهد انكَ كُنتَ گُوزا فی الابیاض السابقه والارحام المنجسه لم

یطهرك الاسلام و لم یلبسك بالباس الهدایة فیالیتنی كنتُ شاهدا

علی قتلك فافوزا فوزا عظیما .

لعنة الله علیك یا فرخَ الشیطان و مُخربَ الایمان و مردودَ الرحمن و

الكلب الكذاب  عمر بن الخطاب  لعنة الله علیك و علی ابی بكر زندیق

و عثمان بن عفان و معاویة بن ابی خُصیان و یزیدَ بن معاویه و بنی امیةَ

قاطبة و آل زیاد و آل مروان الی یوم القیامه .

زیارت میكنم  گوز و بول و ادرار خودم را ، ‌رهبر فاسقین و بزرگ  منافقین كه او دورغگوی

 احمقی بود كه مرتد از دین خدا بود . یعنی عمر بن خطاب  لعنت خدا بر او . ا َن و گوه بر

تو ای وارث شیطان دشمن خدا . ا َن و گوه بر تو ای وارث فرعون شكست خورده از خدا .

ا َن و گوه بر تو ای وارث نمرود مورد لعنت خدا  .  ا َن و گوه بر تو ای سگ ترین سگها . 

ا َن و گوه بر تو ای  نجس ترین نجسها . ا َن و گوه بر تو ای خبیث ترین خبیث ها .

ای ملعون احمق و كافر ای لعین  میمون منافق . ا َن و گوه بر تو ای پسر خطاب و

مدفوع سگ ها . ا َن و گوه بر تو تا روز قیامت . شهادت میدهم كه تو  نماز را ترك كردی و

 از زكاة منع كردی و شیطان را عبادت كردی تا اینكه  مرگ به سراغت امد . رحمت خدا

بر كسی كه تو را كشت و رحمت و مغرت خدا بر كسانی كه قصه به درك واصل شدن تو را

بشنوند و راضی باشند به این كار . ای ادرار و بول من و ای غائط و ان من و ای جمیع كثافات

 من  شهادت میدهم كه تو  شكست خوردی و مفعول به واقع شدی  ( هر روز قنفذ و مغیره

تو را میكردند )  و شهادت میدهم كه تو گوزی بودی در تخم های نسل های پیشین و در

 ارحام نجس بودی كه اسلام تو را پاك نكرد و هیچ گاه لباس هدایت را بر تن نكردی . 

پس ای كاش من  شاهد قتل تو بودم  و ثوابی بس عظیم را می بردم .  لعنت خدا بر تو

ای فرخ شیطان و خراب كننده ایمان و مردود شده از درگاه رحمان و ای سگ دروغ گو  ای 

عمر بن خطاب  . لعنت خدا بر تو و بر ابی بكر  زندیق و كافر  و بر عثمان و بر معاویه و بر یزید و

همه ی بنی امیه و بر ال زیاد و ال مروان تا روز قیامت .

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه چهارم تیر 1388    | توسط: شیعیان منتقم آل محمد    | طبقه بندی: دستور به سب و لعن ابوبكر و عمر و... لعنه الله علیهم، حب و بغض، ابوبكر و عمر لعنت الله علیهم،     | نظرات()